Upravit stránku

Biologický filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná.

Přečištěné odpadní vody lze vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, dešťové kanalizace, zachytávat do jímky, a využít v době vegetace pro zavlažování, příp. na základě povolení odvádět do vsakovací studny, tunelů nebo drenáže.

Biologický septik v kombinaci s biologickým filtrem

Popis filtru

Filtry jsou vyráběny jako plastové samonosné nádrže osazované pod terén s obsypem pískem (jemnou zeminou), bez nutnosti obetonování. Předčištěná voda z čističky nebo septiku natéká přes filtrační koše do filtru. Koše jsou uloženy ve střední části nádrže, a jsou neustále zaplaveny.

Koše vyplněné filtrační vložkou se postupně obalují vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem a to zpět do čističky odpadních vod nebo septiku. Na odtoku filtru je umístěna jemná filtrační vložka v PP potrubí DN 100, která slouží k dočištění a zachycení zbytkových nečistot. Filtrační vložka lze jednoduchým způsobem vyjmout a přečistit. Filtr je uzavřen pochozím poklopem.

Osazení filtru

  • V případě vysoké hladiny spodní vody je nutno nádrž obetonovat (nutno konzultovat s výrobcem).

Pro osazení filtru se provede stavební jáma o půdorysných rozměrech - průměr nádrže + min 20 cm a hloubce v závislosti na hloubce přívodního potrubí. Na dně se upraví do roviny betonová deska o tloušťce cca 10 cm. Nádrž filtru se osadí do jámy a za postupného napouštění vodou se provádí postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodě nádrže, a to pískem, příp. vytěženou zeminou o menší zrnitosti.

Základní provedení nádrží není pojezdné, proto je nutno dodržovat odstup od kraje nádrží, a to min. 1,5 m. !!! od pojížděné plochy nebo komunikace. Pojezdné provedení je nutno konzultovat s výrobcem.

Provozování filtru

  • Jednou za půl roku je potřeba zkontrolovat filtr a provést odčerpání přebytečného kalu.

Doporučuje se min. 1x za 6 měsíců provést vizuální kontrolu filtru a při běžném provozním zatížení provést odčerpání přebytečného kalu vestavěným kalovým čerpadlem. Po odčerpání vyjmout filtrační koše a filtrační vložku na odtoku a vystříkat proudem vody. Pro jednoduché vyjmutí a opětovné vrácení jsou v nádobě připravené úchyty v úrovni vrchního víka.

Výhody biologických filtrů:

  • minimální nároky na prostor,
  • možnost trvalého či přerušovaného provozu,
  • snadná a rychlá instalace,
  • minimální náklady na provoz,
  • jednoduchá obsluha a údržba.

Typová řada biologických filtrů BF –EK

TypPočetObjemRozměryHmotnostAkční cena (bez DPH)E-shop
 EoUžitný m3DVVtVnVoKg 
BF1-EK2-61,21,02,00,71,31,258017.900,-OBJEDNAT
BF2-EK6-102,01,32,00,71,31,2510519.900,-OBJEDNAT
BF3-EK10-143,01,62,00,71,31,2514025.200,-OBJEDNAT
BF4-EK14-184,01,852,00,71,31,2518032.600,-OBJEDNAT
BF5-EK18-224,72,02,00,71,31,2522037.800,-OBJEDNAT

Vt ...0,7 m platí pro standartní provedení
Vt nad 0,7 možné za příplatek po dohodě s výrobcem

Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.

Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci s čistírnou odpadních vod EK-S

Dosahované hodnoty vyčištěné odp. vody na odtoku při správně provozované čistírně a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

UkazatelDosahované jednotkypm
BSK5Pod 15 mg/l15 mg/l20 mg/l
CHSKPod 80 mg/l90 mg/l100 mg/l
NLPod 15 mg/l15 mg/l20 mg/l

Kvalita vyčištěné odp. vody na odtoku v kombinaci se septikem SK-EK

Dosahované hodnoty vyčištěné odp. vody na odtoku při správně provozovaném septiku a dočištění na biologickém filtru a přípustné hodnoty dle NV č. 416/2010:

UkazatelDosahované jednotkypm
BSK5Pod 25 mg/l30 mg/l40 mg/l
CHSKPod 100 mg/l120 mg/l150 mg/l
NLPod 20 mg/l30 mg/l40 mg/l

Filtr splňuje

  • ČSN 75 6402 - "Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel"
  • ČSN 75 0905 - "Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží"
  • Nařízení vlády č. 416/2010, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty znečištění odp. Vod.

Soubory ke stažení

Nahoru