Upravit stránku

Aerace – provzdušňování, nucené vhánění vzduchu do bezkyslíkatého prostředí.

Aktivace bez bakterie – Projevuje se špatnou funkcí ČOV, zápachem a černou barvou vody v aktivační komoře. Může být způsobeno použitím nevhodných čisticích prostředků, nefunkčností provzdušňovacího systému nebo nadměrným přísunem odpadní vody.

Aktivační nádrž (aktivace) – komora v ČOV v níž se díky vzduchu vytvářejí bakterie, které likvidují kal a nečistoty.

Aktivovaný kal ve vznosu – směsi mikroorganismů, které si berou látky potřebné k životu z odpadní vody a vzduchu. Zajišťují vlastní proces čištění odpadní vody.

Biologická pěna (vláknité bytnění aktivovaného kalu) – stav v biocenóze aktivovaného kalu na ČOV, kdy dojde k přemnožení mikroorganismů ve tvaru dlouhých vláken na úkor mikroorganismů tvořících kompaktní vločky. Dlouhá vlákna se propletou a vytvoří síť, ve které se poté zachytávají mikrobublinky vzduchu z aerace. To způsobí tvorbu pěny na hladině aktivační nádrže. Příčinou jsou nejen estetické, ale i mechanické problémy a v limitním případě dokonce přetékat z nádrží ven.

Biologické čištění – probíhá na základě činnosti mikroorganismů, které z odpadní vody odstraňují nečistoty až do úplného vyčištění. Jestliže dochází k rozložení nečistot v prostředí bez kyslíku, mluvíme o anaerobním čištění. V opačném případě, kdy mikroorganismy potřebují kyslík, jedná se o aerobní čištění.

Biologicky degradovatelný – biologicky odbouratelný.

Biologický filtr – slouží k dočištění odpadních vod za septikem. Předčištěná voda natéká přes filtrační koše do filtru. Ten se postupně obaluje vrstvou biomasy, která přispívá k procesu čištění. S přibývající dobou filtrace narůstá množství biomasy, které je nutné z filtru odčerpat vestavěným kalovým čerpadlem zpět do septiku.

BSK5 – biologický ukazatel znečištění. Udává biochemickou spotřebu kyslíku za 5 dní, uvádí se v mg/l. Hodnota vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná.

ČOV – čistírna odpadních vod nebo také čistička odpadních vod.

Dávkovací filtr – vestavěná součást ČOV, kde se provzdušněná voda zbaví hrubých nečistot a je pravidelně dávkována do aktivační komory. V době menšího zatížení snižuje hladinu v nátokové komoře a připravuje jí na větší přísun odpadní vody.

Denitrifikace – bezkyslíkatý proces redukce dusičnanů, který vede ke snižování dusíku v povrchových vodách. Zabraňuje rozvoji vodního květu v letním období.

Dosazovací válec (dosazovák) – část ČOV, ve které dochází ke stabilizaci kalu. Kal se usazuje na dně válce a vyčištěná odpadní voda odtéká do odtokového potrubí.

Ekvivalentní obyvatel (EO) – producent znečištění. Jedna osoba, která vyprodukuje 150 l odpadní vody denně a produkci znečištění 60 g BSK5 denně.

Elektromagnetický ventil s timmerem (časovačem) – řídí intervaly rozbourávání zbytnělého kalu. Společně s dmychadlem zajišťuje spolehlivý chod čistírny.

Hydrogeologický posudek – podklad územního a stavebního řízení pro povolení vypouštění odpadních vod do podzemních vod nebo pro zasakování.  

CHSK – chemická spotřeba kyslíku.

Jemnobublinná aerace – provzdušňování (bubliny o velikosti 1-4 mm).

Koncentrace kalu – do kužele, válce nebo sklenice se nabere 1 litr odpadní vody z prostoru aktivační komory. Po 30 minutách sedimentace se odečte koncentrace biologického kalu. Při hodnotě vyšší než 0,5 litru je potřeba část biologického kalu ze systému odstranit.

Mamutkové čerpadlo – hydraulicko pneumatické čerpadlo, které ke svému pohonu využívá stlačený vzduch. Slouží pro čerpání odpadní vody a je součástí ČOV.

Mechanické předčištění – dochází k němu v nátokové komoře ČOV, pomocí vzduchu je tu rozmělněn papír. Část organických nečistot se udržuje ve vznosu, kde dochází k biologickému rozkladu.

Membránové dmychadlo – je umístěné mimo nádrž ČOV, dodává kyslík bakteriálním kulturám v čistírně.

N – NH4 – amoniakální dusík, který znečišťuje odpadní vodu.

Nitrifikace – proces, při kterém za přítomnosti kyslíku a bakterií probíhá oxidace dusíkatých látek na dusitany a dusičnany.

NL – ukazatel, který vypovídá o množství nerozpuštěných látek ve vodě. Udává se v mg/l.

Odkalení – při koncentraci kalu vyšší než 0,5 litru je potřeba část biologického kalu ze systému odstranit vyvezením fekálním vozem nebo odčerpáním pomocí kalového čerpadla ze dna nátokové a aktivační komory.

Odlučovač lehkých kapalin – zařízení pro odstranění ropných látek z odpadní vody určené k uložení do země.

Odlučovač tuků – instaluje se před čisticí jednotku, aby z odpadní vody odstranil mastnotu a oleje, které zanášejí kanalizaci.

Označení CE – potvrzuje shodu produktu s požadavky předpisů EU. Výrobce prohlašuje, že jeho produkt splňuje všechny právní požadavky označení CE a lze ho prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru.

Primární komora – součást ČOV, ve které dochází k míchání a akumulaci odpadní vody.

Projekt vodního díla – jestliže bude vyčištěná voda z čistírny vypouštěna do povrchových vod, nebo bude zasakována, jedná se o vodní dílo. Součástí žádosti o povolení ČOV musí být v takovém případě projekt vodního díla ve dvou vyhotoveních.

Prostředí oxické x anoxické (resp. anaerobní) – prostředí s přítomností rozpuštěného kyslíku x prostředí bez přítomnosti rozpuštěného kyslíku.

Provoz kontinuální x diskontinuální – nepřetržitý provoz, kdy je odpadní voda čištěná protékáním daného zařízení x dávkový provoz, kdy je odpadní voda čištěna po náplních.

Provozní řád – obdrží ho každý majitel čistírny. Dozvíte se z něj základní údaje o čistírně, jejím provozu, údržbě a také bezpečnostních předpisech a normách.

Saponátová pěna – řídká bílá pěna, kterou způsobují čisticí látky v saponátech. Výskyt saponátové pěny je důsledkem buď malého množství kalu, nebo extrémního množství použitých saponátů. Malé množství kalu je obvykle po uvedení ČOV do provozu, nebo při malém látkovém zatížení čistírny bez přerušování jejího chodu, kdy má biologický kal nedostatek živin.

Separace aktivního kalu – dochází k ní v dosedací komoře ČOV. Separovaný a zahuštěný kal je ze šikmého dna dosazovací nádrže čerpán za pomoci vzduchového čerpadla do aktivační nádrže, kde dochází k jeho opětné aktivaci.

Septik – vodotěsná nádrž, kde dochází k předčištění odpadních vod. Septik je rozdělen přepážkami, aby nedocházelo k míchání čerstvé a odtékající odpadní vody. Jeho účinnost je cca 20 %, takto předčištěnou vodu nelze legálně vypouštět nebo zasakovat bez dalšího dočištění (např. zemním filtrem).

Vodní dílo – definuje zákon č.254/2001 §55 jako stavbu, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům. Jedná se zejména o:

  • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
  • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
  • stavby vodovodních řádů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací

Vypouštění do podzemních vod – způsob nakládání s vyčištěnou odpadní vodou, vypouštění do přímého zásaku - vsakovací studny, rýhy, jámy apod. Vždy je nutný hydrogeologický posudek.

Vypouštění do povrchových vod – způsob nakládání s vyčištěnou odpadní vodou, kdy je voda vypouštěna do jakéhokoliv vodního toku, případně k tomu určené kanalizace.  

Zbytnělý kal (biologická pěna) – pokud mikroorganismy aktivovaného kalu nevytvářejí dostatečně velké a kompaktní vločky, aktivovaný kal se obtížně odděluje od vyčištěné vody. Jedná se o tzv. bytnění aktivovaného kalu, které je ve většině případů způsobeno nadměrným růstem vláknitých bakterií a mikroorganismů a projevuje se tvorbou tmavé husté pěny.  

Zemní filtr – slouží k dočištění odpadních vod za septikem. Plastová vana je vyplněná vrstvami písku a štěrku, které zachytávají nečistoty ve vodě.

Zprovoznění (uvedení ČOV do provozu) – výjezd servisního technika na místo, kde je ČOV zabudována a její oživení, seřízení a předání k provozu. Je v ceně čistírny.

Nahoru