Upravit stránku

Stručný postup pro osazení do terénu

Čerpací stanice jsou z provozních důvodů v určitých intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo destrukci čerpací stanice. Vhodný způsob osazení do terénu např. při výskytu spodní vody nebo podle druhu provedení čerpací stanice konzultujte s výrobcem. Nedoporučuje se manipulace s čerpací stanicí pod teplotou 5°C.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice vod pod úroveň terénu

  • Vykopání stavební jámy včetně potrubí (rozměry jsou dány velikostí čerpací stanice zvětšené o manipulační prostor).
  • Na dně jámy proveďte vodorovnou základovou desku z betonu tloušťky 200 mm zpevněnou armovací sítí. Rozměry základové desky jsou dány rozměry čerpací stanice zvětšené na každé straně o 200 mm.
  • Usaďte čerpací stanici na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
  • Čerpací stanici začněte plnit vodou a současně obsypávat (přesátou zeminou) nebo betonovat plášť čerpací stanice. Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem (betonem) nemá překročit 300 mm.

Pro nesamonosné nebo pojezdové provedení:

  • Plášť obetonujte do úrovně stropní desky a po zatuhnutí odlijte železobetonovou stropní desku (strop čerpací stanice je nutno podepřít trámky).
  • Vybetonujte vstupní šachtu a osaďte poklop,
  • po zaschnutí a vyzrání betonu je možné vodu odčerpat,
  • vykopanou zeminou zakryjte zbytek stavební jámy do úrovně terénu.

Návod k použití

Čerpací stanice odpadních vod se osazuje tam, kde není možné přímé připojení na kanalizaci (výškové rozdíly.)

Čerpací stanice jsou určeny pouze na odpadní splaškovou vodu.

Nepoužívejte jinak!

Nahoru